879004447.jpg M̄-sī lín tau e a-ko͘, ma m̄-sī tiān-sī hit-ê a-ko͘...

Sī kiò-chò "Tâi-oân a-ko͘" e hiuⁿ-ko͘ là !!

Pí bīn khah toa-luí...toā-oáⁿ koh moá-kîⁿ

(Chham-khó: Hoâ-sī sin-bûn)


毋是 恁 兜 兮 阿姑, 嘛 毋是 電視 彼个 阿姑...

是 叫做 台灣阿菇 兮 香菇 啦!!

比 面 較 大蕊...大碗 閣 滿墘

創作者介紹
創作者 aitaibun 的頭像
aitaibun

Ai Tai-bun News

sspiggy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()