Photo_2862-2.JPG 1 tē thn̂g uì éng-nî-á peh-pah-goā, kàu-taⁿ í-keng khí kah chheng-jī, saⁿ--khì-a!!!  M̄-chiâⁿ-káu--a, bô-poàⁿ-phiat, kan-taⁿ ē-hiáu tuì peh-sèⁿ chhut-chuí niâ.

    全站熱搜

    Engiok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()