目前分類:Tech (102)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
Apple kò Samsung, Samsung iōng Kubrick ê tiān-iáⁿ chó chèng-kì, kóng he sī kó͘-chá tō ū ê mı̍̍̍h.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Tiān-hóe thang chún bāng-lō͘ iōng, sok-tō͘ koh put-chí-á kín.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

92dB, chhá sí lâng.

Kì-chiá Kongthui pò-tō.

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

iPhone thang tàu tiān-hong, 1-ki ¥2,980.


aitaibun 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bōe kha-me-la ê kong-si, 1-tang seng-lí chò kah 4-ek, m̄-koh lâng thâu-ke hiâm thàn bô-kàu-chōe, tō kā i siu--khì-lâi ah. Lâng kóng sī in-ūi chhī-tiûⁿ lóng hō͘ ki-á chia̍h--khì.

 

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Hái-ang pha̍k-ji̍t pha̍k siuⁿ kú, mā sī ē phòng-phā.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Kinect chiūⁿ-chhī bô jōa-kú, sûi hō͘ lâng chiap tī Linux téng-koân iōng. Lūn-chin kóng, he tō sī 3-lia̍p ka-me-lah niâ.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Lí bô khoàⁿ m̄-tio̍h, kàu téng-lé-pài ûi-chí lóng iáu teh bōe.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Ke-khì-lâng, ū chhiú bô chńg-thâu-á

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Playstation Move mî-á-chài beh tī Ji̍t-pún chiūⁿ-chhī

Kì-chiá Kongthui pò-tō.

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ē-hiáu iōng lē-gô chhâ-kak-á lâi khí chhù

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

facebook khau-chō hō͘ lâng thau-iōng? Kiám-chhái tō sī lín bú--á.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Tek-kok-lâng chò--ê, iōng iPad kiò chhia

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Cisco chhut 1-tâi ke-si, beh iōng tī Google video chat, m̄-koh bōe kah iáu-siū kùi. Che iû-goân sī gún kong-si ê sán-phín.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

tī Peru chhōe-tio̍h khai-se-khi, pēng lâng khah tōa-chiah

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

FCC thong-kòe, kóng hiān-chú-sî bô lâng iōng ê tiān-sī-pîn-tō beh khai-hòng hō͘ Wi-Fi iōng. Chit-ê cheng-chha sī tiān-sī ê pîn-tō ē-sái hòng-sàng kúi-á kong-lí hn̄g.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Moses kā hái hun--khui, kho-ha̍k-ka kóng, kiám-chhái sī hong teh chhoe lâi chō-sêng.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

86-pha ê lâng-kheh kám-kak bóe phōng-kó ê tiān-náu ū kè-ta̍t.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

pîⁿ-pîⁿ chhī hiah kú, jín hō͘ lâng kái--kōe ê ke chiâⁿ tōa-chiah.
Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()