Kòe kiô-á-thâu, iáu-bōe kàu Lâm-á-kheⁿ ê thih-ki-tòng hia.... 

IMG_5043 

Chē tī tē-it chhia, thâu-á seng hiông-hiông ta̍h tòng-á, kòe--lâi tō thiaⁿ-tio̍h chi̍t-khùn-á piak, piak, piak, piak..... ê siaⁿ, ká-ná sī ū mi̍h-kiāⁿ kho̍k-tio̍h chhia-thang ê khoán....

Engiok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()