目前日期文章:201010 (34)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
Oa̍t-lâm sio-kim sī sio bí-kim.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Siap-āu-chhiú ê kè-siàu sûi khí.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Apple Pie

Lín-gò phài

chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Lí bô khoàⁿ m̄-tio̍h, kàu téng-lé-pài ûi-chí lóng iáu teh bōe.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Kiong-hi !!

Ui-Bun

chhoa Sui-bo !!!

Abonlais 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Ke-khì-lâng, ū chhiú bô chńg-thâu-á

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

M̄-nā chhiam-miâ, fans sio-chiⁿ beh kah siǎ-chiò͘-sàng hip-siōng, sio-lám; tiûⁿ-bīn hiám-á sit-khì khòng-chè!!!

Kì-chiá Éng-io̍k pò-tō.

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

DSC_0027.JPG

kim-hioaN kau-sui khai-bo.

 

Abonlais 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Hó-khang--ê oh

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

圖片來源: http://www.frugallawstudent.com/category/holidays/

Se-iûⁿ ê kúi-chiat tit-beh kàu lo͘. Tāi-ke ū beh khì chham-ka party bô?  A̍h-sī ū-beh chio kúi-ê-á pêng-iú tàu lāu-jia̍t?  Chìn-chêng goá ê phu-iú hun-hióng chi̍t-ê iáⁿ-phìⁿ, ū chi̍t-ê ji̍t-pún lâng iōng chio̍h-hoe-chhài, sî-kè-kó, kap m̂-á choè-chhut ná-chhiūⁿ ba̍k-chiu-jîn ê chhài-iàn.  Khoàⁿ-khí-lâi hó-sńg koh tām-po̍h-á khióng-pò͘.  Nā-ū beh kú-pān theme party ê pêng-iú, ē-sái chhì-khoàⁿ-māi.

chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Playstation Move mî-á-chài beh tī Ji̍t-pún chiūⁿ-chhī

Kì-chiá Kongthui pò-tō.

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Chìn-chêng sī ta̍k-ê lóng mài mn̄g mài kóng, ké-iáⁿ m̄-chai tō bô tāi-chì. Taⁿ goán Ka-chiu ê hoat-koaⁿ kóng án-ne bô pîⁿ-chiàⁿ.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1-ê pōng chà-toâⁿ, 4-ê chông--jı̍p-khì thâi lâng.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ē-hiáu iōng lē-gô chhâ-kak-á lâi khí chhù

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

facebook khau-chō hō͘ lâng thau-iōng? Kiám-chhái tō sī lín bú--á.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

(台語羅馬拼音)

Ian-thúi (hoé-thúi) phang-chhài koe-bah kńg

chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

koán-thāi i ū iân bô iân, khoàⁿ hō͘ chin, Chi-ná-hòe tō m̄-thang bóe

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

I the̍h tó-1-kok ê hō͘-chiàu leh?

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Goân-lâi sī gín-á pān party, bô tiuⁿ-tî ke-kui poe--khì.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

UFO khì kàu Niú-io̍k, ta̍k-ê chhia lóng têng lo̍h-lâi khoàⁿ.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

aitaibun 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2