目前日期文章:200908 (65)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

600_77.jpg

Ū chi̍t-ê lâng tī ATM niá-chîⁿ the̍h-tioh chi̍t-tiuⁿ kî-koài e choá-phiò.

Kiò-sī niá-tio̍h ké-chîⁿ, kiat-kó sī cháu-pán e.

sspiggy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Photo_1630.jpgKià-hù lí ê ài-sim, lám-phō lán Tâi-oân.

8/29(pài-la̍k) uì e-po͘ 1:30 kàu àm-thâu-á 6 tiám goā, lám lán Tâi-oân chit-ê oa̍h-tōng, hun 3 cho͘ jîn-má sio-liân-soà tī Ko-hiông chhia-thâu, Hàn-sîn Dó͘muh, Sin Khut-kang, Bí-lē-tó chām hām Dream Mall chìn-hêng.  Kî-tiong ū 1 cho͘ lâng sī choan-kang uì Tâi-pak--lo̍h-lâi-ê.

Engiok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

ROC ê Kok-hū sī Bí-kok lâng

Bí-kok lâng sun tiong-san

Niú-Iok Sî-Pò tī 1912 nî 2 gue̍h 13 ji̍t pò-tō: ROC ê tē-1-jīm

kkkk1207123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bí-kok chèng-hù ê gián-kiù, a-sng-chek-sò͘ kap CFC kâng-khoán, ē siau-sı̍t ô͘-jióng.

 

 

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Photo_1260.jpg  Kui-chhia ê phiò-pe̍h-chuí hām siau-to̍k-chuí.

 

Kin-á jīm-bū sī beh chài siau-to̍k-chuí hām phiò-pe̍h-chuí khì Tâi-lâm-koān.  Kàu Liông-hoâ kok-hāu, Chi̍t-ē hoah-siaⁿ, chiah toā-tīn ê chì-kang tō chū-tong uì lāi-té pâi 2 lia̍t chhut--lâi.

Engiok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Siraya ê tsóo-lîng

Siraya ê tsóo-lîng

 

kkkk1207123 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

uss nimitz

Bí-kok "Ni-mí-tsū" hâng-khong bó-kàm

kkkk1207123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

292146180.jpg Ta̍k-kang bô-êng thè-lâng khan-âng-soàⁿ.

Kàu-bé hoat-hiān ka-tī siōng ko͘-toaⁿ.

Kui-khì thok-bāng kiò sìn-tô͘ tàu chhoe-chi̍t-ē-á lāu-phoāⁿ.

sspiggy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Photo_1084.jpg 40 tòng moá-moá ê ài-sim

 

 

Engiok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSCF2863.jpg

Siōng chu-chhim ê 1-tùi, tit-tio̍h tē-3-miâ.

Pan siúⁿ-phín ê lâng sī pan-tiúⁿ, khiā tī chiàⁿ-chhiú-pêng.

ting005 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Chiap tiān-ōe, hang-lô͘ soah ka-tī to̍h--khí-lâi.

 

 

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Merril Lynch tó-tiàm hō͘ Bí-kok-gîn-hâng bóe--khì, kū-nî Bí-kok-gîn-hâng pun 36-e̍k hō͘ ML ê oân-kang, pò-pió m̄-káⁿ siá bêng-pe̍k, siūⁿ beh iōng phiàn--ê. SEC hoat i 3-chheng 3-pah-bān.

 

 

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Chóng-thóng hioh-kà cháu khì lim.

 

 

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Pōng hui-hêng-ki ê al-Megrahi tio̍h gâm bé sí ah, Alba ê hoat-koaⁿ pàng i tńg--khì. Bí-kok tûi-o͘-tāu, Alba ê kok-hōe kín kiò hoat-koaⁿ lâi kái-sòe, hoat-koaⁿ án-ne kóng.

 

 

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Lâm-lú ê senn-si̍t khì-kuan  男女ê生殖器官

Lâm-lú ê sìng-khì

kkkk1207123 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

458228859.jpg 88 chuí-chai e sî-chūn, Ka-gī Pùn-ki-hô͘ ū chi̍t-ê pn̄g-tiàm thâu-ke kiû sîn-bêng pó-pì.

Pn̄g-tiàm toā-thiaⁿ e chuí bô-goā-kú tō chin-chiàⁿ siau--khì.

Chuí thè liáu-āu, chi̍t-tiuⁿ chìm tio̍h chuí e siòng-phìⁿ kéng-jiân phû-chhut Koan-im-phô͘-sat e hêng-iáⁿ.

sspiggy 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

Photo_0910.jpg8/13 Kî-san/Lāi-mn̂g

 

Kok chai-khu nā-ū su-iàu, chí-iàu 1 thong tiān-oē, Ko-hiông chhī-hú tō ē kā kok-kài kià-hù--lâi-ê bu̍t-chu iōng kong-chhia ūn-sàng kàu chai-khu khì.   Chit-ji̍t ê bo̍k-tek-tē sī Lāi-mn̂g, beh khì lāi-mn̂g tō ē seng keng-koè Kî-san.

Engiok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC00380.JPG

Lâng-kheh m̄-thang gō͘-hoē! Goá m̄-sī teh tián goá ka-kī hip-siōng ê ki-su̍t.

Goá sī teh o-ló poe Hui-hêng-soàⁿ ê Bí-kok soán-chhiú, in tuì 1-bān khòng 5-pah eng-chhioh koân ê thiⁿ-téng thiàu--lo̍h-lâi!

ting005 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

13% ê lâng tāi-khoán la̍p bōe chhut-lâi.

 

 

Kongthui 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 234