Kòe kiô-á-thâu, iáu-bōe kàu Lâm-á-kheⁿ ê thih-ki-tòng hia.... 

IMG_5043 

Chē tī tē-it chhia, thâu-á seng hiông-hiông ta̍h tòng-á, kòe--lâi tō thiaⁿ-tio̍h chi̍t-khùn-á piak, piak, piak, piak..... ê siaⁿ, ká-ná sī ū mi̍h-kiāⁿ kho̍k-tio̍h chhia-thang ê khoán....

IMG_5039

Sòa--lâi tō tiâu tī hia--ah, kòe chi̍t-khùn-á chiah hòng-sàng kóng ài oāⁿ-chhia, kiò goán thèng-hāu tiān-chhia lâi...

 IMG_5040

Chi̍t ê, chi̍t ê kiâⁿ--kòe.

 IMG_5041

M̄-koh lâi ê tiān-chhia chiah 8 ê chhia-siuⁿ niâ, bô kàu tn̂g, chū-pún hit-pang chū-kiông--ê tē 9 kah tē 12 chhia ê lú-kheh tio̍h ài sóa lâi khah thâu-chêng--leh, chiah thang oāⁿ chhia.

IMG_5042

Lō͘-bóe sái kah Hōng-soaⁿ tō beh cha̍p-jī tiám--ah.... chhiân beh tiám gōa cheng...

 IMG_5046   

Siōng iàn-khì--ê sī, Tâi-thih kā chek-jīm the kah lǐ-lī, kóng sī hit-ê ngē chông thih-ki-tòng ê kòe-lō͘-lâng ê chek-jīm,  hoâiⁿ-ti̍t tō sī m̄ hō͘ goán thè chhia-chîⁿ, kán....
 

 

 

Ka-chài bô sí-lâng...

http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/local/20120903/140523

創作者介紹
創作者 aitaibun 的頭像
aitaibun

Ai Tai-bun News

Engiok 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()